Pedra en sec-Marges

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


a) Fer una declaració institucional en què reconegui la rellevància patrimonial de l’arquitectura de pedra seca a Catalunya, i en concret el seu valor històric, artístic, tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, en què expressi la conveniència de posar-la en valor i en què es comprometi a preservar-la, estudiar-la, catalogar-la i difondre-la.
Resolució 360/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca.
b) Reforçar el suport als municipis i els consells comarcals que tenen exemples d’arquitectura de pedra seca al seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari i catalogació i a facilitar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les manifestacions més notables d’aquest patrimoni.
c) Elaborar i publicar un pla d’ajudes per a les entitats sense ànim de lucre que acompleixen tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió del patrimoni arquitectònic de la pedra seca, com ara, entre d’altres, iniciatives de restauració, cursos de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis.
BOPC 305 5 d’abril de 2019
1.10. Acords i resolucions 14
d) Fer les gestions oportunes perquè el Govern de l’Estat revisi la regulació dels valors cadastrals de les construccions rústiques i eximeixi de l’impost sobre béns immobles les construccions auxiliars i les no residencials i les explotacions agràries i ramaderes que acreditin més de cent anys d’antiguitat o estiguin construïdes amb la tècnica de la pedra seca.
Palau del Parlament, 27 de març de 2019


Josep Pla en el seu llibre “Cadaqués” hi escriu:
(...)El país hauria esdevingut absolutament inhabitable si per suggestió dels monjos o per iniciativa individual no s’hagués combatut cuitant de construir un sistema de defenses. Aquest sistema foren les parets seques, terrasses superposades, mantingudes per petits murs de contenció fets amb pedres. Aquestes terrasses representen una fita en la cultura de la Mediterrània. Els tractadistes de la geografia humana en diuen el període de la civilització de les terrasses...


Josep Pla parla de les construccions de pedra seca de Cadaqués, però ens podem aplicar la mateixa valoració a casa nostra, només ens cal trobar l’escriptor de prestigi que ens les posi en valor. Ens cal aprofitar el que ens ofereix el nostre paisatge, ens ha d’emocionar. Tot aquest jovent que no ha hagut de patir aquest paisatge, gaudir d’una sortida de sol magnífica, doncs no ha transitat el camins anant al tros, son els dipositaris d’aquest patrimoni. Valorar el que milers d’hores de feina dels nostres avantpassats ens han llegat. Quan la llum canviant ens mostra les seves textures i les converteix en un dels fenòmens més ben aliats de la bellesa, i també trobar-hi la vessant més ombrívola i misteriosa que podem trobar en l’opacitat dels materials.


El rigor, la simplicitat, la racionalitat de les composicions ens porten cap a una profunda reflexió, encaminada a la recerca de l’essència ens cal anar a l’arrel fent un pas enrera, és un valor pel demà, a llarg termini, aquest heretatge al seu moment, era com diu J. Pla “construir un sistema de defenses”. D’això se’n diu ara Art i Paisatge. Cal que reciclem i aprofitem els que ens han deixat les generacions passades. Des d’El Cérvol hi estem implicats en diferents iniciatives que hem dut a terme.

Comentaris

Entrades populars